Smlouvy o manželském majetkovém režimu

„Sepsáním smlouvy o manželském majetkovém režimu dosáhnou manželé či snoubenci maximální právní jistoty v majetkových vztazích, které budou vznikat po dobu jejich manželství. Našim cílem je podrobně vysvětlit smluvním stranám obsah veškerých užívaných právních pojmů včetně všech právních důsledků ze smlouvy vyplývajících.“
JUDr. Ivo Havlíček

Smlouvy o manželském majetkovém režimu

Založení režimu oddělených jmění

Sjednáním režimu oddělených jmění bude každý z manželů po dobu manželství nabývat veškerý majetek a majetková práva do svého výlučného vlastnictví a bude odpovídat výlučně za své dluhy.

Zúžení rozsahu společného jmění

Zúžením rozsahu společného jmění se mění forma vlastnictví – vlastnické právo přejde ze společného jmění do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, přičemž stejné platí i pro společné závazky. Zúžit společné jmění lze jak ohledně majetku a dluhů již existujících, tak nabytých či vzniklých v budoucnu.

Výhrada vzniku společného jmění

Manželé nebo snoubenci, kteří chtějí nabývat majetek jinak, než stanoví zákon, mají také možnost upravit si budoucí majetkové vztahy smlouvou, jíž si vyhradí vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství.

Rozšíření rozsahu společného jmění

Do společného jmění manželů může touto formou přejít majetek, který má ve svém výlučném vlastnictví jen jeden z manželů, přičemž stejné platí i pro závazky, za které odpovídá jeden z manželů.

Správa společného jmění

Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě svého společného jmění, ve které si dojednají odchylný způsob správy svého majetku oproti zákonné úpravě.

Uspořádání majetkových poměrů pro případ zániku manželství

Smlouvou si také mohou manželé či snoubenci uspořádat majetkové poměry pro případ zániku jejich manželství.

Jak probíhá sepsání manželské nebo předmanželské smlouvy?

1.

Kontakt

Obraťte se na nás telefonicky
nebo e-mailem.

2.

Konzultace
a příprava smlouvy

V rámci přípravy smlouvy projednáme všechny právní možnosti a navrhneme znění samotné smlouvy.

3.

Podpis smlouvy

Po projednání a schválení obsahu smlouvy dojde k jejímu uzavření podpisy smluvních stran před notářem.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Podepsání smlouvy a případně její zápis do veřejného seznamu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Další služby

Obchodní
korporace

Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob a zápis změn do veřejného rejstříku.

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Sepisování závětí a dalších pořízení pro případ smrti a jejich zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti. Činnost notáře jako soudního komisaře v pozůstalostním řízení.

Další notářské služby

Sepisování kupních, darovacích a zástavních smluv, exekučních titulů, notářská úschova peněz, osvědčování právně významných skutečností a dějů, ověřování pravosti podpisů, a listin, vydávání výstupů z informačních systémů.