Další notářské služby

Další notářské služby

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení zapůjčených peněz je pro věřitele notářský zápis, ve kterém svolí dlužník k přímé vykonatelnosti notářského zápisu formou jednostrannou, kdy dlužník jednostranně uzná svůj závazek a svolí k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, anebo se smluvně dvoustrannou formou dohodne s věřitelem na splnění svého závazku a poté svolí k přímé vykonatelnosti notářského zápisu pro případ, že nesplní svůj závazek řádně a včas. Věřitel tak získá exekuční titul, čili právní podklad pro vykonání exekuce či nedobrovolnou dražbu a nemusí již podstoupit časově a finančně náročné nalézací řízení u soudu pro získání exekučního titulu.

Sepsání zástavní smlouvy je jedním z nejčastějších způsobů, jak zajistit věřitelovu pohledávku. Věřitel se tak dostává do výhodnějšího postavení, neboť v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu se věřitel může uspokojit zpeněžením zástavy.

Sepisujeme notářské zápisy o zástavní smlouvě k věcem movitým, které nejsou odevzdány zástavnímu věřiteli, kdy zástavní právo k takové věci vznikne zápisem do Rejstříku zástav vedené v elektronické podobě Notářskou komorou ČR.

Notářská úschova kupní ceny movité či nemovité věci je využívaná jako bezpečný způsob její úhrady v době mezi sepsáním kupní smlouvy a převodem vlastnických práv k věci, která je předmětem koupě.

Sepisujeme smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem či věcem movitým, ať už jde o bezúplatný či úplatný převod na nového vlastníka nebo směnu mezi vlastníky.

Samozřejmostí je vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí včetně případného zastupování ve vkladovém řízení. Notář zaručuje potřebnou odbornou úroveň všech právních jednání a poskytuje smluvním stranám podrobné poučení o právních a daňových důsledcích převodu, a tím působí preventivně proti vzniku případného sporu.

Pokud sepíše notář kupní smlouvu a poté příjme do notářské úschovy kupní cenu, činí odměna notáře jen 1/10 odměny, která by mu náležela za samostatně vykonanou notářskou úschovu.

Podílíme se na zakládání společenství vlastníků jednotek za účelem zajištění správy domu, kdy jednotlivé jednotky jsou vlastnictvím různých vlastníků. Společenství vlastníků se zakládá schválením stanov a určením prvního statutárního orgánu formou notářského zápisu.

Osvědčujeme také rozhodnutí shromáždění SVJ, v jejichž důsledku dochází ke změnám stanov nebo členů statutárního orgánu.

Na žádost provádíme přímý zápis založených společenství či zápis změn existujících společenství do veřejného rejstříku.

Podílíme se na zakládání svěřenských fondů (SF) jako souboru majetku a majetkových práv držených a spravovaných určenou osobou ve prospěch jiné osoby či osob (obmyšlená osoba). Majetek vyčleněný do SF přestane být tímto úkonem majetkem původního vlastníka. SF nemá právní subjektivitu, má však subjektivitu daňovou. SF charakterizuje anonymita zakladatele a vlastnictví majetku

Svěřenské fondy se dělí na soukromé a veřejně prospěšné. V praxi se využívají především k zajištění sama sebe či osob blízkých, zvýšení efektivity správy majetku, ochraně majetku před příp. věřiteli, vyčlenění majetku k určitým účelům (např. charita), ukrytí identity vlastníka majetku, ochraně a životních potřeb obmyšlených osob nebo k posmrtné úpravě majetkových záležitostí.

Provádíme ověřování pravosti podpisů (legalizace) včetně ověřování pravosti podpisů na listinách vyhotovených v některém ze světových jazyků, resp. některém z dalších evropských jazyků.

Ověřujeme shodu opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace) včetně ověřování shody listin, které jsou napsány v cizím jazyku nebo které jsou určeny k užití v zahraničí.

Jako kontaktní místo Czech POINT vyhotovujeme výpisy z informačních systémů veřejné správy, jako jsou zejména Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Nadační rejstřík a Insolvenční rejstřík; vydáváme výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, výpisy bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů ČR či výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách a provádíme autorizovanou konverzi dokumentů.

Sepisujeme zakládací listiny nadací a nadačních fondů a vykonáváme jejich zápis do Nadačního rejstříku.

Sepisujeme předběžná prohlášení osob v očekávání vlastní budoucí nezpůsobilosti k právnímu jednání tak, aby její záležitosti do budoucna spravovala určená osoba opatrovníka nebo, aby byly její záležitosti spravovány určitým způsobem; případně může jít o kombinaci obojího.

Tento právní institut je využíván lidmi, kteří očekávají postupné zhoršení svého zdravotního stavu a chtějí dopředu uspořádat správu vlastních záležitostí pro dobu, kdy již nebudou schopni samostatně činit právní jednání.

Sepisujeme notářská osvědčení právně významných dějů a stavů věcí, která mohou být použita před soudy v nalézacím řízení či jinými orgány státní správy a samosprávy jako efektivní prostředek k prokázání tvrzených skutečností.

Notářské osvědčení často využívají advokátní kanceláře pro své klienty v rámci soudních sporů, kdy jde o nestranné zachycení a osvědčení průběhu právně významných dějů a stavu věcí veřejnou listinou sepsanou kvalifikovanou osobou.

Jak probíhá využití služeb u nás?

1.

Kontakt

Obraťte se na nás telefonicky
nebo e-mailem.

2.

Konzultace

Při osobní schůzce projednáme
vše potřebné.

3.

Vykonání úkonu

Vykonáme nezbytné právní kroky dle Vašich potřeb.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Napište nám Váš dotaz a rádi vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Další služby

Obchodní
společnosti

Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob a zápis změn do veřejného rejstříku.

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Sepisování závětí a dalších pořízení pro případ smrti a jejich zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti. Činnost notáře jako soudního komisaře v pozůstalostním řízení.

Manželské
smlouvy

Sepisování majetkových smluv manželů nebo snoubenců o zúžení a rozšíření rozsahu společného jmění manželů či založení režimu oddělených jmění a jejich zápis do veřejného seznamu.